Menu Close

Šta je silaža i silo miks prikolice?

Stočarstvo jedna je od osnovnih grana poljoprivrede. Bavi se uzgojem domaćih životinja sa ciljem da se dobiju proizvodi i sirovina za ljudsku upotrebu. Tu se pre svega misli na kožu, vunu, perje, meseo. Da bi stočarska proizvodnja gde se pre svega misli na mleko i meso bila kvalitetna od velikog je značaja priprema, mešanje stočnog hraniva, pa kvalitet mešanja kao i sama distribucija stošnog hraniva. Često se stočari odlučuju za silažu da bi ostvarili ekonomičnu proizvodnju.

Šta je silaža?

Silaža je zapravo proizvod koji nastaje procesom konzervisanja stočne hrane. Od velikog je značaja za preživare jer pruža stabilnu proizvodnju mesa i mleka, a da ne stvara velike troškove.

Važno je dobro pripremiti objekat za siliranje. Tu se pre svega misli na mehaničko čišćenje, dezinfenkciju. Na koji način ćete puniti silos opet zavisi od samog tipa silosa ali i mehanizacije koju imate na raspolaganju. Treba imati na umu da je jako bitno napuniti silos u kontinuitetu i u što kraćem vremenskom roku. Kada završite sa punjenjem sledi gaženje. Ne zaboravite da zaštite siklos od padavina.

Transport stočnog hraniva uz pomoć silo miks prikolica

Distribucija i spremanje stočnog hraniva sprovode se uz pomoć silo miks prikolice. Ovaj tip poljoprivredne mašine može imati horizontalni i vertikalni tip mešača. Prilikom transporta treba voditi računa o silo prostoru koji imate na raspolaganju, koji je stepen mehanizacije, kakav je kapacitet prikolice, kolika je razdaljina transporta, koliko brzo se kreću prikolice i koliko radnika imate na raspolaganju.

Pored gore pomenutih silo prikolica za siliranje koriste se i  silo kamare bez zidova, silo jame, razne vrste inprovizovanih silosa i silo bale (veoma retko). U svetu se najčešće koriste različiti oblici silo bala, silo rukav, harvestori i dr.

Silo miks prikolice za lako mešanje hrane

Kada je reč o silo miks prikolicama koje imaju vertikalni tip mešača napravljene su za sve vrste stočne hrane. Ono što ih dodatno čini pogodnim jeste osobina da se mešanje obavlja bez nekog prethodnog sečenja uz hidraulična vrata za izbacivanje hrane.