Menu Close

Sigurnost vas i vaše porodice – polisa životnog osiguranja

 Šta je polisa životnog osiguranja?

Polisa životnog osiguranja je ugovor između osiguravajuće kompanije i osiguranika, gde osiguravajuća kompanija pristaje da isplati određeni iznos novca imenovanim korisnicima (obično članovima porodice) u slučaju smrti osiguranika. Ova isplata, poznata kao smrtna naknada, može biti ključna za pokrivanje troškova kao što su sahrana, dugovi, i svakodnevni životni troškovi koji mogu nastati nakon smrti osiguranika.

 Vrste polisa životnog osiguranja

Postoje različite vrste polisa životnog osiguranja koje možete odabrati, a najčešće su:

 1. Terminsko životno osiguranje: Ova polisa pruža osiguranje za određeni vremenski period, obično 10, 20 ili 30 godina. Ako osiguranik preživi period osiguranja, polisa prestaje važiti bez ikakve isplate. Ova vrsta osiguranja je idealna za pokrivanje specifičnih finansijskih obaveza koje imaju rok trajanja, kao što su studentski krediti ili hipoteke. 
 2. Trajno životno osiguranje: Ova polisa traje doživotno i uključuje varijante kao što su celo životno osiguranje, univerzalno životno osiguranje i varijabilno životno osiguranje. Ove polise često imaju komponentu štednje koja raste tokom vremena, što znači da možete akumulirati gotovinu koju možete koristiti za razne potrebe tokom života, kao što su hitni troškovi ili dopuna prihoda za penziju. 
 3. Celo životno osiguranje: Ova vrsta polise nudi doživotno pokriće uz garantovanu smrtnu naknadu i akumulaciju gotovine koju možete koristiti tokom svog života. Takođe, cijelo životno osiguranje često dolazi sa mogućnošću primanja dividendi, koje se mogu reinvestirati u polisu ili iskoristiti na druge načine. 
 4. Univerzalno životno osiguranje: Fleksibilna polisa koja omogućava prilagođavanje premija i naknada, kao i akumulaciju gotovine uz kamatne stope. Ova polisa pruža fleksibilnost u upravljanju premijama i smrtnom naknadom, što može biti korisno za ljude čiji se finansijski status može menjati tokom vremena. 
 5. Varijabilno životno osiguranje: Ova polisa omogućava ulaganje gotovinske vrednosti u različite investicione fondove, što može povećati ili smanjiti vrednost polise u zavisnosti od tržišnih performansi. Ovo pruža potencijal za veći prinos, ali i nosi veći rizik, pa je važno da se konsultujete sa finansijskim savetnikom pre nego što se odlučite za ovu vrstu osiguranja.

 Prednosti polise životnog osiguranja

Postoji mnogo prednosti koje životno osiguranje može pružiti osiguraniku i njegovoj porodici:

 1. Finansijska sigurnost: Osnovna prednost polise životnog osiguranja je obezbeđenje finansijske sigurnosti porodici osiguranika u slučaju njegove smrti. Ova sigurnost može biti ključna za omogućavanje porodici da zadrži svoj životni standard i izbegne finansijske teškoće. 
 2. Pokrivanje dugova: Isplata iz polise može pomoći u otplati duga kao što su hipoteka, krediti ili kreditne kartice, čime se sprečava finansijski teret za porodicu. Ovo je posebno važno za porodice sa značajnim dugovima koji bi mogli postati neodrživi bez prihoda osiguranika. 
 3. Planiranje nasledstva: Polisa životnog osiguranja može biti alat za prenošenje bogatstva budućim generacijama i planiranje nasledstva. Ovo omogućava osiguraniku da osigura finansijsku stabilnost svoje dece i unuka, čak i nakon njegove smrti. 
 4. Porezne olakšice: U mnogim slučajevima, smrtna naknada može biti oslobođena poreza, pružajući dodatnu korist korisnicima polise. Ova porezna povoljnost može značajno povećati ukupnu vrednost nasledstva koje će naslednici primiti. 
 5. Akumulacija gotovine: Trajne polise životnog osiguranja omogućavaju akumulaciju gotovine koja može biti korišćena kao izvor likvidnosti za različite potrebe tokom života. Ovo može uključivati pozajmljivanje protiv vrednosti polise ili povlačenje akumulirane gotovine za finansiranje velikih troškova, kao što su obrazovanje ili kupovina kuće.

 Kako odabrati pravu polisu za vas?

Odabir prave polise životnog osiguranja može biti izazovan zadatak, ali postoje ključni faktori koje treba uzeti u obzir:

 1. Procena potreba: Prvo, procenite svoje trenutne i buduće finansijske potrebe. Uzmite u obzir troškove kao što su hipoteka, školovanje dece, svakodnevni troškovi i bilo kakvi dugovi koje bi vaša porodica morala da pokrije. Ova procena će vam pomoći da odredite odgovarajući iznos osigurane sume. 
 2. Tip polise: Razmislite o tome da li vam više odgovara terminsko ili trajno osiguranje. Terminsko osiguranje je obično jeftinije i pruža pokriće za određeni period, dok trajno osiguranje nudi doživotno pokriće i akumulaciju gotovine. Važno je razmotriti koliko dugo vam je potrebno osiguranje i koje dodatne beneficije su vam važne. 
 3. Budžet: Odredite koliki iznos premija možete priuštiti. Važno je da budete sigurni da možete redovno plaćati premije kako bi polisa ostala aktivna. Takođe, razmotrite kako bi promene u vašem prihodu mogle uticati na vašu sposobnost plaćanja premija. 
 4. Poređenje ponuda: Uporedite ponude različitih osiguravajućih kompanija. Obratite pažnju na uslove polise, visinu premija, smrtnu naknadu i dodatne beneficije koje mogu biti uključene. Osiguravajuće kompanije često nude različite dodatke i opcije koje mogu prilagoditi polisu vašim specifičnim potrebama.

 Proces prijave i šta treba znati

Proces prijave za polisu životnog osiguranja može se razlikovati u zavisnosti od osiguravajuće kompanije i vrste polise, ali generalno uključuje sledeće korake:

 1. Popunjavanje prijave: Popunite prijavu sa osnovnim informacijama o sebi, uključujući podatke o zdravlju, zanimanju i načinu života. Ove informacije pomažu osiguravajućoj kompaniji da proceni rizik i odredi premije. 
 2. Medicinski pregled: U mnogim slučajevima, biće potrebno obaviti medicinski pregled kako bi osiguravajuća kompanija procenila vaše zdravstveno stanje i odredila visinu premija. Pregled može uključivati testove krvi, merenje krvnog pritiska i druge zdravstvene procene. 
 3. Procena rizika: Osiguravajuća kompanija procenjuje rizik na osnovu vaših zdravstvenih podataka i drugih faktora kako bi odredila prihvatljivost za polisu i visinu premija. Ovo uključuje procenu vašeg zdravstvenog stanja, porodične istorije bolesti, načina života i zanimanja. 
 4. Odobrenje polise: Ako je vaša prijava odobrena, dobićete polisu sa detaljima o premijama, pokriću i svim dodatnim uslovima. Važno je pažljivo pregledati ove informacije i postaviti pitanja o svim nejasnoćama pre nego što potpišete ugovor.
 5. Plaćanje premija: Nakon što je polisa izdata, morate redovno plaćati premije kako bi polisa ostala aktivna. Nepoštovanje plaćanja premija može dovesti do gubitka pokrića, stoga je važno da se obavezujete na redovno plaćanje.

 Prava nosioca i naslednika polise

Polisa životnog osiguranja uključuje određena prava kako za nosioca polise tako i za naslednike, odnosno korisnike polise. Razumevanje ovih prava je ključno za maksimalno iskorišćavanje beneficija polise.

Prava nosioca polise:

 1. Pravo na promene korisnika: Nosioci polise imaju pravo da promene korisnike polise u bilo kom trenutku. Ovo može biti korisno u slučaju promene porodičnih okolnosti, poput razvoda ili rođenja deteta. 
 2. Pravo na pozajmljivanje protiv vrednosti polise: Kod trajnih polisa, nosioci mogu pozajmljivati novac protiv akumulirane gotovine polise. Ovo može pružiti dodatnu finansijsku fleksibilnost u hitnim slučajevima. 
 3. Pravo na otkup polise: Nosioci polise imaju pravo da otkupe polisu pre roka i prime otkupnu vrednost, koja može biti manja od nominalne vrednosti polise zbog troškova otkupa i neplaćenih premija. 
 4. Pravo na informacije: Nosioci polise imaju pravo da dobiju detaljne informacije o statusu svoje polise, uključujući vrednost gotovine, stanje premija i sve promene u uslovima.

Prava naslednika polise:

 1. Pravo na smrtnu naknadu: Korisnici polise imaju pravo na primanje smrtne naknade u slučaju smrti osiguranika. Ova isplata je često oslobođena poreza i može biti ključna za pokrivanje troškova kao što su sahrana i dugovi. 
 2. Pravo na informisanost: Naslednici imaju pravo da budu informisani o procesu podnošenja zahteva za smrtnu naknadu i svim dokumentima potrebnim za obradu zahteva. 
 3. Pravo na izbor načina isplate: U nekim slučajevima, korisnici mogu birati između različitih načina isplate smrtne naknade, kao što su jednokratna isplata ili anuitetne isplate koje pružaju redovne prihode tokom vremena.

Razumevanje ovih prava pomaže osiguranicima i njihovim porodicama da pravilno koriste polisu životnog osiguranja i maksimalno iskoriste njene beneficije.