Menu Close

Subvencije za poljoprivredu

Subvencija je korist koju, uglavnom, vlada dodeljuje direktno ili indirektno pojedincu, preduzeu ili instituciji. Obično je u obliku plaanja u gotovini ili smanjenja poreza. Subvencija se obično daje za uklanjanje neke vrste tereta, a često se smatra da je to u opštem interesu javnosti, koja se daje za promociju socijalnog dobra ili ekonomske politike.

U ekonomskoj teoriji, subvencije se mogu koristiti za nadoknađivanje tržišnih nedostataka i eksternalija u cilju postizanja vee ekonomske efikasnosti. Međutim, kritičari subvencija ukazuju na probleme sa izračunavanjem optimalnih subvencija, prevazilaženjem neviđenih troškova i sprečavanjem političkih podsticaja da subvencije čine opterećenijim, što ne uzrokuje povećanje njihove delotvornosti. Na subvencije se generalno gleda kao na povlašenu vrstu finansijske pomoi, jer smanjuju pridruženi teret koji je prethodno nametnut primaocu, ili promovišu određenu akciju pružanjem finansijske podrške.

Direktne subvencije su one koje uključuju stvarno plaanje sredstava određenom pojedincu, grupi ili industriji. Indirektne subvencije su one koje nemaju unapred određenu novčanu vrednost ili ne uključuju stvarne novčane izdatke. Oni mogu da uključuju aktivnosti kao što su smanjenje cena za potrebnu robu ili usluge koje mogu biti podržane od vlade. To omoguava kupovinu potrebnih predmeta ispod trenutne tržišne stope, što rezultira uštedom za one kojima je subvencija zamišljena.

Subvencije u poljoprivredi se takođe daju u više različitih oblika. One su zastupljene kako u stočarstvu, tako i u ratarstvu. Jedan od važnijih obika subvencije jeste institucionalni kredit. Najmanje 20% izloženosti banke mora da bude namenjeno kreditiranju poljoprivrednog sektora. Poljoprivrednici pod dugovanjima su u nekoliko navrata davali otplate od kredita kao olakšice do određenog limita. Sada su krediti dostupni po kamatnoj stopi daleko nižoj od primarnih kreditnih stopa banaka. Nedavno je data subvencija od 3% za one korisnike kredita koji kredite vraaju na vreme.

Ponekad je reč i o bespovratnim sredstvima. Na ovaj način, država želi da ekonomsko-finansijskim podsticajima utiče na ravnomeran regionalni razvoj. Pre nego što se podvrgne ovoj akciji, država mora da utvrdi ciljeve, korisnike i namene bespovratnih sredstava, uslove korišćenja, kao i praćenje realizacije ove aktivnosti.

Poljoprivreda spada u primaran sektor privrede i osnova je opstanak mnogih drugih delatnosti. Godinama unazad, njen značaj gubimo iz vida i uzimamo je olako. Svaka razvijena zemlja zna da zdrava ekonomija potiče od poljoprivrede. Subvencije su idealan način da naša zemlja bude korak bliže ekonomskoj sigurnosti i stabilnosti.